# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
احسان برهانی 17 1138 33 19
زهره بهرامی 12 411 12 0
حسن عبدوس 9 474 9 5
ساناز علمداری 14 927 19 5
مهدی موسوی کمازانی 30 2806 53 4
نرجس کرامتی 8 392 7 0
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
احسان برهانی 14 783 58 69
زهره بهرامی 10 302 20 39
حسن عبدوس 9 375 39 42
ساناز علمداری 12 677 31 35
مهدی موسوی کمازانی 29 2375 70 62
نرجس کرامتی 7 307 17 18
Top