# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
احسان برهانی 15 632 17 10
زهره بهرامی 9 235 9 0
حسن عبدوس 5 119 2 5
مهدی موسوی کمازانی 20 1310 33 1
نرجس کرامتی 5 142 5 0
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
احسان برهانی 12 379 39 47
زهره بهرامی 8 167 14 33
حسن عبدوس 4 76 16 18
مهدی موسوی کمازانی 17 1047 54 48
نرجس کرامتی 5 99 11 12
Top