# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
احسان برهانی 14 535 17 10
زهره بهرامی 9 222 9 0
حسن عبدوس 4 111 2 5
مهدی موسوی کمازانی 19 1213 31 1
نرجس کرامتی 5 123 4 0
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
احسان برهانی 12 358 39 47
زهره بهرامی 8 162 13 31
حسن عبدوس 4 72 15 17
مهدی موسوی کمازانی 16 971 54 48
نرجس کرامتی 5 90 9 10
Top