# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
احسان برهانی 14 526 17 10
زهره بهرامی 9 221 9 0
حسن عبدوس 4 107 2 5
مهدی موسوی کمازانی 19 1192 29 1
نرجس کرامتی 5 122 4 0
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
احسان برهانی 12 346 39 47
زهره بهرامی 8 162 13 31
حسن عبدوس 4 72 15 17
مهدی موسوی کمازانی 16 954 53 47
نرجس کرامتی 5 88 9 10
Top