# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
احسان برهانی 16 938 24 10
زهره بهرامی 11 357 11 0
حسن عبدوس 8 344 6 5
ساناز علمداری 11 671 14 5
مهدی موسوی کمازانی 27 2323 50 3
نرجس کرامتی 7 300 7 0
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
احسان برهانی 13 661 50 64
زهره بهرامی 9 264 18 39
حسن عبدوس 8 255 35 40
ساناز علمداری 10 479 21 25
مهدی موسوی کمازانی 26 1958 68 61
نرجس کرامتی 7 231 14 16
Top