# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
احسان برهانی 17 1209 39 19
زهره بهرامی 12 447 13 0
حسن عبدوس 11 531 11 5
ساناز علمداری 15 1081 21 5
مهدی موسوی کمازانی 32 3023 54 4
نرجس کرامتی 9 454 9 0
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
احسان برهانی 15 865 63 77
زهره بهرامی 10 321 21 42
حسن عبدوس 11 443 41 48
ساناز علمداری 13 810 36 41
مهدی موسوی کمازانی 29 2572 71 65
نرجس کرامتی 7 361 18 19
Top