# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
احسان برهانی 17 1143 35 19
زهره بهرامی 12 418 12 0
حسن عبدوس 10 489 11 5
ساناز علمداری 14 973 21 5
مهدی موسوی کمازانی 31 2878 54 4
نرجس کرامتی 8 410 7 0
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
احسان برهانی 15 814 61 74
زهره بهرامی 10 308 20 39
حسن عبدوس 10 404 39 42
ساناز علمداری 12 700 31 35
مهدی موسوی کمازانی 29 2436 70 62
نرجس کرامتی 7 328 17 18
Top