# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
احسان برهانی 14 771 17 10
زهره بهرامی 9 296 9 0
حسن عبدوس 6 197 5 5
نرجس کرامتی 6 221 5 0
مهدی موسوی کمازانی 26 1900 44 1
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
احسان برهانی 12 521 43 53
زهره بهرامی 8 213 17 37
حسن عبدوس 6 141 25 28
نرجس کرامتی 5 154 13 15
مهدی موسوی کمازانی 24 1592 62 51
Top